XXXIX sesja Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | poniedziałek, 22 stycznia 2018 08:59 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji. 
 
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV. Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
V. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • Zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego- 265,
  • Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Generała Sikorskiego wraz z wyrażeniem zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży -266,
  • Udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi – 267
  • Zamiaru likwidacji szkół nieprowadzących działalności dydaktycznej - 268
  • Określenia kryteriów rekrutacji do publikacji szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim - 269
 
VII. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 
 
VIII. Sprawy różne.