XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | poniedziałek, 11 grudnia 2017 15:24 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji. 
 
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV. Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
V. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • Zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich - 257
  • Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 258
  • Stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych na remonty bieżące dróg miejskich w roku 2018 – 259
  • Przyznania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Gubina” - 260
  • Uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego o nazwie „Gubińskie Mokradła” – 261
  • Wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego - 263
  • Zmieniającą uchwalę Rady Miejskiej Nr XXIV.163.2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim - 264
  • Zmieniającą uchwalę Rady Miejskiej Nr XXIV.164.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017-2031 - 262
  • Uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 r. - 249.
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018-2033 - 250
 
VII. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wykonania zadania polegającego na utrzymaniu zieleni miejskiej w latach 2016-2017.
 
 
VIII. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 
 
IX. Sprawy różne. Terminy sesji na rok 2018.