XXXVI sesja Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | poniedziałek, 20 listopada 2017 08:58 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji.   
 
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV. Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
V. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
  • Zmian w statucie Gminy Gubin o statusie miejskim –  253
  • Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - 248
  • Udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim – 254
  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina – 255
  • Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Gubin o statusie miejskim – 256
  • Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XXIV.163.2016 z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2017 rok – 251
  • Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIV.164.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017-2031 – 252 
 
VI. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
VII. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV  sesji.
 
 
VIII. Sprawy różne.