XXXV sesja Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | środa, 25 października 2017 14:29 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji.
 
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV. Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina”- 233
 2. Nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina”- 234
 3. Nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina” - 235
 4. Nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina” 236
 5. Nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina”- 237
 6. Nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina” -238
 7. Nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina” -239
 8. Nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina” -240
 9. Nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina” -241
 10. Przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina - 242     
 11. Wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego - 243
 12. Zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIV.164.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017 – 2031 - 244
 
VI. Informacja podinspektora do spraw zieleni miejskiej o działaniach podjętych od stycznia do października 2017 r.
 
 
VII. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
VIII. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 
 
IX. Sprawy różne.