Konsekwencja zmian nazw ulic


wpisany przez redaktor | wtorek, 24 października 2017 11:27 |


Nowe nazwy ulic weszły w życie dnia 21 czerwca 2017 roku. Przypominamy, iż uchwałami Rady Miejskiej w Gubinie zmieniły nazwy następujące ulice:
 • ulica Buczka otrzymała nazwę Osiedlowa,
 • ulica Fornalskiej otrzymała nazwę Bajkowa,
 • ulica Armii Ludowej otrzymała nazwę Dębowa,
 • ulica Findera otrzymała nazwę Jasna,
 • ulica Generała Świerczewskiego otrzymała nazwę Szkolna,
 • ulica Nowotki otrzymała nazwę Jagiellońska,
 • ulica Marszałka Żymierskiego otrzymała nazwę Platanowa,
 • ulica Sawickiej otrzymała nazwę Sezamkowa,
 • część ulicy II Armii Wojska Polskiego od ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Budziszyńską otrzymała nazwę Generała Władysława Andersa,
 • część ulicy II Armii Wojska Polskiego od skrzyżowania z ulicą Budziszyńską do jej zakończenia u zbiegu z ulicą Bolesława Chrobrego otrzymała nazwę Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego,
 • część ulicy Budziszyńskiej od skrzyżowania z ulicą II Armii Wojska Polskiego do jej zakończenia u zbiegu z ulicą Zygmunta Starego otrzymała nazwę Ułanów Karpackich.
 
 
Poniżej przedstawiamy informacje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy objęci są ww. zmianami:
 
Informacje ogólne:
 • pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat,
 • zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste i prawa jazdy zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu).
 
Ujawnienie w księdze wieczystej:
 • celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym VI Zamiejscowy Wydział w Gubinie ul. Piastowska 16 „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”,
 • we wniosku należy wskazać żądanie: „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”,
 • w treści żądania należy wpisać, iż zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie,
 • obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.
 
Urząd Skarbowy:
 • Osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.
 
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w dowolnym Urzędzie Miejskim lub Gminy na terenie kraju wniosek CEDIG-1.
 • Wniosek można złożyć przez Internet lub dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUS/KRUS, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
 • Osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz WZD-01.
 
Sprawy meldunkowe:
 • Zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.
 
Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:
 • Nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.
 
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:
 • Nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.