XXXIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | środa, 23 sierpnia 2017 15:24 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji. 
 
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV. Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:                                                                                                            
  • Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli - 217
  • Zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gubin o statusie miejskim” - 218
  • Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu - 219
  • Nadania nazwy ulicy Wyzwolenia - 220
  • Nadania nazwy ulicy Partyzantów – 221 
  • Nadania nazwy ulicy Zwycięstwa - 222
  • Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina” - 223
  • Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XXIV.163.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2017 r. - 224
  • Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIV.164.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017-2028 - 225
 
VIII. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
IX. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
 
 
X.  Sprawy różne.