Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez reginamk | czwartek, 29 czerwca 2017 15:02 |


Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji 

II Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.

III Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w
     okresie między sesjami.
 
IV Interpelacje i wnioski radnych.
 
V Podjęcie  uchwał  w sprawie:
1. Przyjęcia zmiany statutu Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego.
 
2.  Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XXIV.163.2016 z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Gubin o statusie miejskim na 2017r.
 
3. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIV.164.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017-2031
 
4. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gubin o statusie miejskim oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2016
 
5.      Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gubina za rok 2016 
 
VI Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
VII Przyjęcie protokołów  z poprzednich  sesji.
 
VIII Sprawy różne.