Zmiany nazw ulic w Gubinie


wpisany przez redaktor | poniedziałek, 19 czerwca 2017 14:02 |


Szanowni mieszkańcy, ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nałożyła na władze gmin obowiązki w zakresie dokonania zmian nazw ulic gloryfikujących systemy totalitarne.
 
Radni Rady Miejskiej w Gubinie, w oparciu o opinię Instytutu Pamięci Narodowej, na posiedzeniu w dniu 26 maja b. r. podjęli uchwały zmieniające nazwy następujących ulic:
 • ulica Buczka otrzymała nazwę Osiedlowa,
 • ulica Fornalskiej otrzymała nazwę Bajkowa,
 • ulica Armii Ludowej otrzymała nazwę Dębowa,
 • ulica Findera otrzymała nazwę Jasna,
 • ulica Generała Świerczewskiego otrzymała nazwę Szkolna,
 • ulica Nowotki otrzymała nazwę Jagiellońska,
 • ulica Marszałka Żymierskiego otrzymała nazwę Platanowa,
 • ulica Sawickiej otrzymała nazwę Sezamkowa,
 • część ulicy II Armii Wojska Polskiego od ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Budziszyńską otrzymała nazwę Generała Władysława Andersa,
 • część ulicy II Armii Wojska Polskiego od skrzyżowania z ulicą Budziszyńską do jej zakończenia u zbiegu z ulicą Bolesława Chrobrego otrzymała nazwę Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego,
 • część ulicy Budziszyńskiej od skrzyżowania z ulicą II Armii Wojska Polskiego do jej zakończenia u zbiegu z ulicą Zygmunta Starego otrzymała nazwę Ułanów Karpackich.
 
Nowe nazwy ulic wchodzą w życie dnia 21 czerwca 2017 roku.
 
 
Zgodnie z ustawą, o której mowa na wstępie, mieszkańcy tych ulic nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność. Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust. 2 ustawy przesądzając, że zmiana nazwy ulicy dokonana na jej podstawie nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
 
 
Ponadto, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych  oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. 
 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gubinie, ul. Piastowska 24, pokój 104 lub pod numerem telefonu 68 455 8143.