XXIX sesja Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | wtorek, 25 kwietnia 2017 14:45 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji. 
 
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV. Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:                                                                                                             
 1. Wystąpienia Gminy Gubin o statusie miejskim z Łużyckiego Związku Gmin - 186
 2. Zmieniająca uchwałę nr III.20.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 06 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2019” - 187,
 3. Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Pikusia wraz z wyrażeniem zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży – 188,
 4. Zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej - 189,
 5. Zmiany nazwy ulicy Buczka – 190,
 6. Zmiany nazwy ulicy Findera - 191,
 7. Zmiany nazwy ulicy Fornalskiej - 192,
 8. Zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego - 193,
 9. Zmiany nazwy ulicy Krasickiego - 194,
 10. Zmiany nazwy ulicy Nowotki - 195,
 11. Zmiany nazwy ulicy Sawickiej - 196,
 12. Zmiany nazwy ulicy Marszałka Żymierskiego - 197.
 
VI. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2016.
 
 
VII. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wykonania zadania polegającego na utrzymaniu czystości oraz prowadzeniu akcji zima w IV kwartale 2016 roku oraz I kwartale 2017 roku.
 
 
VIII. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
IX. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 
 
X.  Sprawy różne.