Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej


wpisany przez redaktor | środa, 29 marca 2017 08:23 |


Proponowany porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji.

 

II. Informacja burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.

 

III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.

 

IV. Sprawozdanie z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Gubinie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenia miasta Gubina za rok 2016. 

 

V. Sprawozdanie z działalności Komendy Straży Miejskiej w Gubinie za rok 2016.

 

VI. Interpelacje i wnioski radnych.

 

VII. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 maja 2017 do 30 kwietnia 2018 - 181,
  • Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XXIV.163.2016 z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2017 r. - 183,
  • Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XXIV.164.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017-2028 - 182,
  • Planu pracy Komisji Rewizyjnej - 184.
 
VIII. Sprawozdanie z realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina w roku 2016.
 
 
IX. Sprawozdanie z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Gubina w roku 2016, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji osób zameldowanych i zamieszkałych oraz kontroli poprawności segregacji.
 
 
X. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania systemu pobierania opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ilości deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim (w porównaniu z ogólną liczbą mieszkańców) oraz sposobu ich weryfikacji.
 
 
XI. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
XII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
 
XIII. Sprawy różne.