Zmiany nazw ulic w Gubinie


wpisany przez redaktor | czwartek, 09 marca 2017 08:11 |


Szanowni mieszkańcy miasta Gubina, w dniu 02 września 2016 roku weszła w życie ustawa  o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa przewiduje, że nazwy m. in. ulic i placów nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Ustawa zobowiązuje gminy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji.
 
 
Mając powyższe na uwadze, Burmistrza Miasta wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej o dokonanie oceny nazw ulic funkcjonujących w Gubinie, pod kątem kryteriów ww. ustawy. W otrzymanej opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, powinny zostać zmienione w Gubinie nazwy następujących ulic:
 • Armii Ludowej,
 • Buczka,
 • Findera,
 • Fornalskiej,
 • Generała Świerczewskiego,
 • Krasickiego,
 • Nowotki,
 • Sawickiej,
 • Marszałka Żymierskiego.
 
 
W związku z tym, Burmistrz zaprasza mieszkańców naszego miasta do składania propozycji zmiany nazw wymienionych wyżej ulic. Propozycje może składać każdy mieszkaniec miasta. Propozycje będą przyjmowane się w okresie od 09 marca 2017 roku do 31 marca 2017 roku.
 
 
Propozycje można składać w formie pisemnej i elektronicznej.
 
 • Forma pisemna polegała będzie na wysłaniu na adres Urzędu Miejskiego w Gubinie propozycji zmiany nazwy ulic lub złożeniu w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego.
 • Forma elektroniczna będzie polegała na tym, że osoba uprawniona będzie miała możliwość wysłania e-maila z propozycją zmiany nazwy ulic na adres: um@gubin.pl.
 
Dopuszcza się możliwość złożenia zbiorczej propozycji zmiany nazw ulic wraz z podpisami osób je składających. Wszelkie propozycje zmiany nazw ulic należy składać na druku, który będzie można otrzymać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie a także pobrać ze strony internetowej www.gubin.pl lub innej formie.
 
 
Wybrane nazwy spośród nadesłanych propozycji zostaną poddane konsultacjom społecznym w trybie uchwały nr VII.39.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gubin o statusie miejskim.
Zapraszamy mieszkańców naszego miasta do aktywnego udziału i składania propozycji zmiany nazw ulic


załączniki:
Ankieta - zmiana nazwy ulic.rtf