XXVII sesja Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | wtorek, 21 lutego 2017 08:31 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji.
 
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV.  Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
V. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie w roku 2016.
 
 
VI. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie w roku 2016.
 
 
VII. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Programu wspierania rodziny w gminie Gubin o statusie miejskim na lata 2017 - 2019 - 176,
  2. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – 177,
  3. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego - 178,
  4. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2017 - 179,
  5. Wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego – 180
 
IX. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 
 
X.  Sprawy różne.