XXIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | wtorek, 13 grudnia 2016 13:25 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji.
 
  
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV. Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
V. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
  1. Przystąpienia przez Gminę Gubin o statusie miejskim do Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego  - 161
  2. Przyjęcia statutu Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego - 162
  3. Określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Gubina - 163
  4. Zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr X.67.2015z dnia 30 października 2015 r. w sprawie  określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy, dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - 164
  5. Zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIII.82.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2016 - 166
  6. Zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIII.83.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2016-2028 - 165
  7. Uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2017 rok - 149
  8. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Gubin o statusie  miejskim na lata 2017-2028 - 150
 
VI. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
VII. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 
 
VIII.  Sprawy różne.