Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | czwartek, 24 listopada 2016 08:18 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji.
 
  
II. Wręczenie listu gratulacyjnego najlepszemu funkcjonariuszowi Komisariatu Policji w Gubinie, który realizuje zadania z zakresu służby prewencyjnej.
 
 
III. Przedstawienie koncepcji  zamontowania wiatromierza na Wieży Kościoła Farnego oraz „Róży Granicznej” na Wyspie Teatralnej - zaproszony p. G.Queil- Prezes Stowarzyszenia Wspierającego na  Rzecz Odbudowy Kościoła Farnego  w Gubinie.
 
 
IV. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
V. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
VI. Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
VII. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
  1. Zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gubin o statusie miejskim” -151,
  2. Stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych na remonty bieżące dróg miejskich w roku 2017 - 152,
  3. Wyrażenia opinii do wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze o uznanie  lasów za chronione - 153,
  4. Przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki  i wczesnego wykrywania nowotworów piersi na terenie miasta Gubina na lata 2016-2020.” - 154,
  5. Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 155,
  6. Deklaracji współpracy Gminy Gubin o statusie miejskim z Gminą Niegosławice w celu realizacji zadania pn „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” w ramach Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - 156,
  7. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu - 157
  8. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu - 158,
  9. Zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIII.82.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2016 rok - 159
 
VIII.  Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w zakresie zarządzania targowiskami miejskimi.
 
 
IX. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
X. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 
 
XI.  Sprawy różne.