XXI Sesja Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | poniedziałek, 17 października 2016 08:36 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji.   
 
 
II. Wręczenie wyróżnienia Honorowy Członek Lubuskiego Związku Piłki Nożnej panu Bernardowi Spiralskiemu.
 
 
III. Złożenie podziękowań panu Andrzejowi Jaworskiemu z okazji 50-lecia działalności sportowej.
 
 
IV. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
V. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
VI. Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
VII. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
  1. Deklaracji rozszerzenia Podstrefy Gubin Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy  Ekonomicznej - 137
  2. Wyrażenia opinii dot. wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - 138 
  3. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2017 - 139
  4. Zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej - 140
  5. Określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości - 141
  6. Zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIII.82.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej  Gminy  Gubin o statusie miejskim na 2016 rok - 142
  7. Zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIII.83.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2016-2028 - 143
  8. Rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gubinie - 136
 
VIII . Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
IX. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 
 
X.  Sprawy różne.