Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | wtorek, 30 sierpnia 2016 08:48 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji.   
 
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV. Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
V. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
 1. Warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej - 125
 2. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu - 132
 3. Zmieniającej uchwałę w/s opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Gubin o statusie miejskim- 126
 4. Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na przyznanie nagrody finansowej dla najlepszego policjanta z Komisariatu Policji w Gubinie- 127
 5. Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Budziszyńskiej - 128
 6. Zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XLVII/549/2010 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy  Gubin o statusie miejskim - 133
 7. Dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim instrumentem płatniczym - 134
 8. Zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIII.82.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej  Gminy  Gubin o statusie miejskim na 2016 rok - 135
 9. Rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Gubina - 129
 10. Rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gubinie - 130
 11. Planu pracy Komisji Rewizyjnej- 131
 
VI.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
VII. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 
 
VIII.  Sprawy różne.