Uwaga Rodzice! ruszył kolejny program "Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2016/2017"


wpisany przez reginamk | piątek, 19 sierpnia 2016 13:15 |


Podobnie jak w ubiegłych latach w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonować będzie program  „Wyprawka szkolna”. Zmienią się jednak jego zasady.
Pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje wyłącznie  uczniom niepełnosprawnym,posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 Zmiany w funkcjonowaniu programu związane są z wprowadzaniem do szkół podręczników dotowanych (darmowych)  w nauczaniu początkowym. Dofinansowanie można więc uzyskać dla uczniów tych klas, w których za zakup podręczników odpowiedzialni są rodzice.
 
 
Aby uzyskać pomoc w ramach programu należy złożyć wniosek  do dyrektora szkoły, do której  w danym roku szkolnym będzie uczęszczał uczeń ( wzór wniosku w załączeniu).
Wniosek mogą złożyć rodzice, opiekunowie prawni, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Pełnoletni uczeń może złożyć wniosek samodzielnie. Za zgodą tych osób dokument może zostać złożony również przez nauczyciela, pracownika socjalnego i innych osób.
Wnioski nalezy składać do dnia 6 września  2016r. .
Zwrot pieniędzy nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica lubopiekuna prawnego dziecka, rachunku, paragonu) lub oświadczenia o dokonanym zakupie (wzór oświadczenia w załączeniu).
 
Program nie obejmuje wydatków  związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1045) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (treść rozporządzenia w załączeniu)
 
 
Kwoty dofinansowania przwidziane w programie:
 
 
225 zł  – dla  ucznia:
a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej albo  klasy III gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, albo uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej;
 
770 zł  – dla ucznia:
a) z  niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu  umiarkowanym lub znacznym
– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej albo  klasy III gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.
Jeżeli uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 192,50 zł;
 
325 zł  – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia  albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
 
770 zł  – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b
– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły  muzycznej I stopnia  albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
Jeżeli uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 308 zł;
 
350 zł  – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a – f
– uczęszczającego do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych  albo
 
607 zł  – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b
– uczęszczającego do klasy III  gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy VI  ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
Jeżeli uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 303,50 zł;
 
390 zł  – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a –f
– uczęszczającego do zasadniczej szkoły zawodowej;
 
445 zł  – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a – f
– uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego;
175 zł  – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy I–III szkoły podstawowej
– w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 


załączniki:
wyprawka szkolna_wniosek.doc wyprawka szkolna_oświadczenie.doc wyprawka szkolna_rozporządzenia.pdf