Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | środa, 08 czerwca 2016 08:15 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I Otwarcie sesji.  
 
 
II Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
V Podjęcie  uchwał  w sprawie:
  1. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego - 117
  2. Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 118
  3. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Gubin o statusie miejskim Gubina - 119
  4. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina- 120
  5. Udzielenia z budżetu  Gminy  Gubin o statusie miejskim dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 116
  6. Zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIII.82.2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej  Gminy  Gubin o statusie miejskim na 2016 rok - 121
  7. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gubin o statusie miejskim oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2015 - 122
  8. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gubina za rok 2015 - 123
 
VI Przedstawienie sprawozdania rocznego w wykonania planu finansowego Gubińskiego Domu Kultury za 2015 rok.
 
 
VII Przedstawienie sprawozdania rocznego w wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 rok.
 
 
VIII  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
IX Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 
 
X  Sprawy różne.