XVIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | wtorek, 17 maja 2016 08:20 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji.  
 
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV. Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
V. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
  1. Reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Łużyckiego Związku Gmin - 108,
  2. Wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Gubin w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - 109
  3. Nadania nazwy skwerowi - 110
  4. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gubin o statusie miejskim” - 111
  5. Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych - 112
  6. Zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIII.82.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej  Gminy  Gubin o statusie miejskim na 2016 rok - 113
  7. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie - 114
  8. Rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Gubina - 115
 
VI. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli trybu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkoli Miejskich Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w roku 2015, na rok szkolny 2015/2016.
 
 
VII.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
VIII. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 
 
IX.  Sprawy różne.