XVII sesja Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | poniedziałek, 18 kwietnia 2016 07:54 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I Otwarcie sesji.  
 
 
II Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
V  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
VI Podjęcie  uchwał  w sprawie:
  • Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej  zabudowanej położonej przy ul.Bohaterów wraz z wyrażeniem zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży - 102
  • Wytypowania przedstawiciela Gminy Gubin o statusie miejskim do składu Rady Nadzorczej RTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze - 103
  • Zmieniającej uchwałę nr XIV.84.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29.01.2016r. Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych na remonty bieżące w roku 2016 - 104
  • Przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - 105
  • Zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIII.82.2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy  Gubin o statusie miejskim na 2016 rok - 106
  • Zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIII.83.2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2016-2018 -107
 
VII Sprawozdanie z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Gubinie oraz  informacja  o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Gubina za 2015 rok.
 
 
VIII Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2015.
 
 
IX Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 
 
X  Sprawy różne.