Informacja o sesji Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez reginamk | poniedziałek, 21 marca 2016 12:56 |


Proponowany porządek obrad:
I Otwarcie sesji.
 
II Wspomnienie o Józefie Wójtowiczu.
 
III Wręczenie Srebrnych Odznak I stopnia Za Zasługi Dla Piłkarstwa Lubuskiego
      Burmistrzowi  miasta Gubina p.Bartłomiejowi Bartczakowi oraz radnemu Powiatu
      Krośnieńskiego  p.Andrzejowi Iwanickiemu.
 
IV Informacja Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście
     ppłk SG Dariusza Michalskiego.
 
V Inforormacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
VI Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w
     okresie między sesjami.
 
VII Interpelacje i wnioski radnych.
 
VIII Podjęcie  uchwał  w sprawie:
  1. Skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego- 93
 
  1. Zmiany uchwały Nr III.20.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 06 lutego 2015 r.  
     w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń  
     wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2019”- 99
 
  1. Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 maja 2016 r. do  30 kwietnia 2017 r.- 100
 
  1. Złożenia wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego o wydanie rozporządzenia dotyczącego zmiany nazwy powiatu krośnieńskiego - 101
 
IX  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
X Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

XI Sprawy różne.