„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
Operacja pn.” Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie”

mająca na celu budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie dwóch placów zabaw wraz z siłownią plenerową na terenie rekreacyjnym w mieście Gubin,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wartość realizowanej operacji: 150 000,00 PLN, w tym ze środków EFRROW: 95 445,00 PLN
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Grupa Łużycka” z siedzibą w Lubsku.

 Jednym z celów Lokalnej Strategii Rozwoju jest miedzy innymi  tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania  i poprawienie estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów infrastruktury rekreacyjnej  z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poprzez wspólne działania zrealizowana zostanie wizja, aby obszar wsparcia zapewnił wysoka jakość życia , aby mieszkańcy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju wykorzystali zasoby lokalne, zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe i nauczyli się  z tego cieszyć oraz doprowadzili przez wspólne działania do większego rozwoju gospodarczego, społecznego i kultywowali tradycje rolnicze i kulturowe z korzyścią dla wszystkich.