Beneficjent: Gmina Gubin o statusie miejskim
 Operacja pn. „Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie”   
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Cel: Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie dwóch placów zabaw wraz siłownią plenerową na terenie rekreacyjnym  w mieście Gubin.
Efekt:
      Operacja dotyczy utworzenia dwóch placów zabaw wraz siłownią plenerową  w miejscowości Gubin przy ulicach: Kresowej i Miedzianej. Planuje się realizację zadania w jednym etapie w okresie 09//2018 r. do 10/2018 r. Zasięg oddziaływania operacji obejmuje dwa osiedla mieszkaniowe, które pomimo dużego zaludnienia nie posiada wydzielonych miejsc z wybudowanymi placami zabaw.  Wykonanie zadania jest niezbędne i zgodne z celami Lokalnej Strategii Rozwoju miedzy innymi  tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania  i poprawienie estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów infrastruktury rekreacyjnej z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poprzez wspólne działania zrealizowana zostanie wizja, aby obszar wsparcia zapewnił wysoka jakość życia , aby mieszkańcy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju wykorzystali zasoby lokalne, zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe i nauczyli się z tego cieszyć oraz doprowadzili przez wspólne działania do większego rozwoju gospodarczego, społecznego i kultywowali tradycje rolnicze i kulturowe z korzyścią dla wszystkich.