Aktualności

Planowe wyłączenie prądu

 • 08-10-2019
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
ENEA Operator sp. z o.o.
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Krosno Odrzańskie
Obszar Gubin
w dniu: 2019-10-14,
w godzinach: 08:15 - 14:15
Gubin, Batalionów Chłopskich 37, Bema cała, Partyzantów od 2 do 14, Traugutta cała,  Wyzwolenia 7, 8.

Czad

 • 07-10-2019
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
TLENEK WĘGLA (czad) – o czym należy wiedzieć …
 
Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.
Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.
 
Jak zapobiegać zatruciu?
 
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchniwęglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.
Pamiętaj aby:
 •     nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
 •     przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
 •     dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.
 •     użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
 •     stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
 •     w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 •     w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 •     systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 •     często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 •     rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
 •     nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
 •     nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
 •     nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
 •     ból głowy,
 •     zawroty głowy,
 •     ogólne zmęczenie,
 •     duszność,
 •     trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
 •     senność,
 •     nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
 •     należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
 •     jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
 •     rozluźnić poszkodowanemu ubranie, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
 •     wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112) oraz pogotowie gazowe.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Zapraszamy do II edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.
 
Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.
 
Kogo zapraszamy?
W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Żeby decydować o tym, co się dzieje w gminie, nie trzeba być politykiem, wystarczy być świadomym obywatelem – mówi Alina Czyżewska, absolwenta poprzedniej edycji SIS -u. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od władz gminy, w której działają.
 
Co oferujemy?
 • 5 szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, wystąpień publicznych.
 • Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą podobne działania.
 • Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły).
 • Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.
Szkolenia odbędą się w okolicach Warszawy (dojazd komunikacją), na pierwsze zapraszamy już 29 listopada 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z terminami całego cyklu - warunkiem uczestnictwa w SIS jest obecność na wszystkich szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 27 października 2019 roku. Więcej szczegółów oraz ankieta zgłoszeniowa pod adresem: www.siecobywatelska.pl/sis
Organizator dokłada starań, żeby w SIS mogły uczestniczyć osoby, którym sytuacja życiowa może utrudniać korzystanie z tego typu przedsięwzięć, np. osoby z niepełnosprawnością. W uzasadnionych przypadkach zapewniamy również opiekę nad dziećmi.
 
Kontakt: Agnieszka Podgórska, agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl tel. 607859482.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Przedstawiamy komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy skierowany do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020.
 
 

Oferta na realizację zadania publicznego

 • 23-09-2019
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Szachowy Następny Krok - Udział w turnieju strefowym".
Oferta, złożona  w dniu  16 września 2019r. przez Gubiński Klub Szachowy jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.

Wycieczki po regionie z LGD

"Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" zaprasza do udziału w wycieczkach po regionie. 
 

X sesja Rady Miejskiej

27 września (piątek), o godzinie 10:45, w sali narad Urzędu Miejskiego rozpocznie się X sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. 
 
Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji.  
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych, w tym ulg stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych,
 2. zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność gminy Gubin o statusie miejskim,
 4. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr II.22.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 rok, 
 5. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr II.23.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019-2034 - 85, 
 6. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019-2023.
 
V. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z kontroli w Gubińskim Domu Kultury w zakresie analizy dochodów i wydatków związanych z organizacją Wiosny nad Nysą w roku 2019.
VI. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji.
VII. Sprawy różne.

II Nocny Rajd Rowerowy

W najbliższą niedzielę tj. 22 września 2019 roku odbędzie się II Nocny Rajd Rowerowy po ścieżkach rowerowych miasta i gminy Gubin. Zapraszamy miłośników jednośladów do udziału w tym wydarzeniu. 
 
 
 

E-recepta

W poniedziałek (23 września) od 10:00 do 14:00 w Centrum Medycznym "Atol" pracownicy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pomogą mieszkańcom Gubina uzyskać dostęp do e-recepty. Ponadto będzie można założyć tam "profil zaufany" i dowiedzieć się więcej o działaniu elektronicznych recept.
 
 

Piknik Zdrowia i Profilaktyki oraz mecz Reprezentacji TVP

Już w sobotę (21 września) zapraszamy na stadion miejski, gdzie o godzinie 12:00 rozpocznie się Piknik Zdrowia i Profilaktyki. Impreza zakończy się meczem (o godzinie 16:00) pomiędzy Reprezentacją naszego miasta a Reprezentacją TVP oraz Zaproszonych Gości, w składzie której zobaczymy m. in. Rafała Patyrę (dziennikarz sportowy), Jakuba Grzybka i Kamilę Ściborek (serial "Sprawiedliwi"), Michała Chorościńskiego, Dominikę Skoczylas oraz Mateusza Murańskiego (serial "Lombard").
 
 
Piknik Zdrowia i Profilaktyki, który rozpocznie się o godzinie 12:00, to impreza o charakterze prozdrowotnym w regionie Lubuskim, która ściśle wiąże się z promocją badań w ramach projektu „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” - promującego badania mammograficzne, cytologiczne i kolonoskopię.
 
Podczas Pikniku swoją ofertę medyczną zaprezentują szpitale i przychodnie. Będzie można skorzystać z darmowych badań, porad lekarskich i konsultacji. Imprezie towarzyszyć będą także atrakcje dla dzieci - bezpłatne dmuchane zamki, malowanie twarzy, bańki mydlane.
 
W Miasteczku Zdrowia (w godzinach 12.00-16.00) znajdą Państwo takie stoiska jak:
 • Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - promocja profilaktyki nowotworów szyjki macicy, piersi i jelita grubego,
 • Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze – profilaktyka nowotworów głowy i szyi,
 • Ośrodek dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku,
 • Lubuski Specjalistyczny Szpital Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.,
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu,
 • Stowarzyszenie Amazonek – nauka badania piersi, poradnictwo w zakresie profilaktyki,
 • Naëmi Wilke Stift z Guben,
 • Ampliton - specjalistyczne badanie słuchu,
 • Zachodnie Centrum Medyczne- pierwsza pomoc, fantom, prezentacja karetki,
 • Komenda Powiatowa Policji,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
 • Quanfit - fitness & wellness,
 • Stowarzyszenie Kobiet Gubin/Guben „Nysa”,
 • Gubińskie Towarzystwo Kultury,
 • Euroregion „Sprewa Nysa Bóbr”/Spree-Neisse-Bober” ; projekt „Dialog”,
 • Miasto Gubin i Miasto Guben: projekt „Dwa ratusze -jedno Euromiasto”,
 • „Manufaktura Alicja Pawlak” - ceramika artystyczna, wyroby naturalne,
 • Pasieka Artur Duliński,
 • LGD Grupa Łużycka - Lubsko,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gubinie,
 • Jolanta Radwańska „Swojski chleb z pieca”,
 • Wioletta Majkusiak „Wyroby krawieckie”,
 • Ewa Naskrent i Agata Gil: wyroby zielarskie i ogrodnictwo, rękodzieło artystyczne,
 • Natalia Krajewska: rękodzieło artystyczne,
 • Maciej Tyl: zabawki.
 
Pozostałe atrakcje:
 • Fundacja dr Clown - animacje, bańki mydlane, slimy, malowanie twarzy,
 • Pinokio - dmuchane zamki,
 • PIFE Fundusze Europejskie,
 • Junior - animacje dla dzieci, konkursy,
 • potrawy regionalne – bezpłatny poczęstunek,
 • 13.00-15.30 „Rozgrywki skrzatów” MLUKS DWÓJKA MOS GUBIN,
 

 
1 2 3 4 5 6 ... 11