Aktualności

Przerwa w dostawie wody

 • 21-02-2020
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy przy ul. 3 Maja (od ul. Obrońców Pokoju do baszty), ul. Obrońców Pokoju oraz ul. Legnicka, ul. Chopina, ul. Jedności Robotniczej, ul. Nowa, ul. Śląska, , ul. Wieniawskiego, ul. Wyspiańskiego, a także m. Gubinek, że dnia 25 lutego 2020 r. - wtorek od godz. 8.30 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na prowadzone prace związane z montażem zasuwy na istniejącej sieci wodociągowej w ul. 3 Maja przy nowym rondzie na wysokości budynku przy ul. Obrońców Pokoju nr 3.
Po tym okresie mogą jednocześnie nastąpić zakłócenia jakości dostarczanej wody.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Spółki

Planowe wyłączenie prądu

 • 21-02-2020
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
ENEA Operator sp. z o.o.
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Krosno Odrzańskie
Obszar Gubin
w dniu: 2020-02-28,
w godzinach:  09:00 - 11:00
Gubin, Długa 4, działki 6, 41/1, Krótka działki 67/6, /7, Mylna od 2 do 33B, działki 54, 246/1.

Planowa przerwa w dostawie wody

 • 21-02-2020
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
Przerwa w dostawie wody
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy przy ul. 3 Maja (od   ul. Obrońców Pokoju do baszty), ul. Obrońców Pokoju oraz ul. Legnicka, ul. Chopina, ul. Jedności Robotniczej, ul. Nowa, ul. Śląska, , ul. Wieniawskiego,  ul. Wyspiańskiego, a także m. Gubinek, że dnia 25 lutego 2020 r. - wtorek od godz. 8.30 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na prowadzone prace związane z montażem zasuwy na istniejącej sieci wodociągowej w ul. 3 Maja przy nowym rondzie na wysokości budynku przy ul. Obrońców Pokoju nr 3.
Po tym okresie mogą jednocześnie nastąpić zakłócenia jakości dostarczanej wody.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.                                                                    
 
 Zarząd Spółki

W piątek, 21 lutego, przerwa w dostawie wody!

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka Sp. z o.o. w Gubinie zawiadamia odbiorców wody zamieszkałych i posiadających firmy w Bieżyach oraz przy ul. Kaliskiej (od ul. Leśnej w kierunku Bieżyc), a także ulicach przyległych (ul. Bronowickiej, Cmentarnej - od ul. Łukowej do ul. Poleskiej, Dzikiej, Łukowej, Krańcowej, Małej, Miedzianej, Mylnej, Pamiątkowej, Poleskiej, Okrężnej, Orlej, Ukrytej, Wiśniowej i Wodnej, że, z uwagi na prowadzone prace związane z wymianą zasuwy na sieci wodociągowej w ul. Kaliskiej, w piątek 21 lutego 2020 r., w godzinach od 8.30 do 12.30 nastąpi przerwa w dostawie wody.
 
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę na wyżej określony czas. Ponadto informujemy, że po tym okresie mogą wystąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody.
 
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Nabory wniosków w "LGD - Grupa Łużycka" i szkolenia w tym temacie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach:
 • NABÓR nr 1/2020/P – podejmowanie działalności gospodarczej (z wykluczeniem kosztów dotyczących robót budowlanych lub remontów) – limit środków: 600 000,00 zł;
 • NABÓR nr 2/2020/R – rozwijanie działalności gospodarczej (z wykluczeniem kosztów dotyczących robót budowlanych lub remontów) – limit środków: 670 828,00 zł;
 • NABÓR nr 3/2020/IT – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej – limit środków: 227 152,00 zł.
Termin naborów: 02 – 17.03.2020r.
 
Ogłoszenia oraz szczegóły dotyczące poszczególnych naborów wniosków dostępne są na stronie LGD www.grupaluzycka.pl.
 
W związku z naborami wniosków trwającymi od 2 do 17 marca 2020 r. Stowarzyszanie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza na szkolenia w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
 
Szkolenia do naborów 1/2020/P – podejmowanie działalności gospodarczej oraz 2/2020/R – rozwijanie działalności gospodarczej:
 • 26.02.2020r. (środa) – godz. 10.00 oraz godz. 16.00
 • 27.02.2020r. (czwartek) – godz. 10.00 oraz godz. 16.00
Lubsko – Sala konferencyjna w Baszcie, ul. Kopernika 19 (1 piętro)
Szkolenie do naboru 3/2020/IT – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej:
 • 28.02.2020r. (piątek) – godz. 10.00 oraz godz. 13.00
Lubsko – Biuro „LGD – Grupa Łużycka” ul. Kopernika 19 (1 piętro)
 
Przypominamy, że udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Obowiązkiem wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności. Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie poświadczone podpisem pracownika biura LGD na liście obecności z danego szkolenia. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany na zakończenie szkolenia – potwierdzenie uzyskają tylko te osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu.

Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Gubinie

21 lutego (piątek), o godzinie 10:45, w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody,
 2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gubin,
 3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gubin, 
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gubińskiej Rady Seniorów kadencji 2019-2023,
 5. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi na 2020 rok,
 6. programu wspierania rodziny w gminie Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2022,
 7. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami
 8. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIV.112.2019 z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok,
 9. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XIV.113.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2032,
 10. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargi Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrz. z dnia 20 stycznia 2020r. sygn. akt PR Pa 1.2020 na uchwałę nr XIV/99/2019 RM w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
 11. zmiany uchwały nr XIV.108.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019r . w spawie zatwierdzenia „Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na terenie miasta Gubina na lata 2020-2025”, 
 12. górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 13. zmiany uchwały nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
 14. planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 
V. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z kontroli w Gubińskim Międzyszkolnym Towarzystwie Sportowym „Sparta” w Gubinie.
 
VI. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie za 2019 rok.
 
VII. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
 
VIII. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2019 r.
 
IX. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji.
 
X. Sprawy różne.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Uwaga Rodzice! Rusza rekrutacja do Żłobka Miejskiego, publicznych przedszkoli, oddziałow przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz  klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim .
 

Kup lokal komunalny z bonifikatą!

Co powinni wiedzieć zainteresowani wykupem takiego lokalu? Szczegóły i warunki takiej procedury ustala uchwała w sprawie „określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych, w tym ulg stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych”.
 
Po pierwsze: sprzedaży mogą podlegać tylko samodzielne lokale mieszkalne (oraz te o innym przeznaczeniu) stanowiące własność gminy Gubin o statusie miejskim. A wyłączeniu podlegają lokale w budynkach przeznaczonych do wyburzenia, w budynkach stanowiących 100% własności naszego miasta oraz lokale nabyte przy wparciu finansowym BGK (do upływu okresu określonego w umowach).
 
Jeśli chodzi o warunki, które trzeba spełnić, żeby nabyć taki lokal bez przetargu od gminy, to należy być jego najemcą przez co najmniej 3 lata. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dany lokal jest ostatnim w budynku lub jest jedynym będącym własnością miasta – wtedy okres najmu uprawniający do nabycia może być krótszy niż 3 lata.
 
Bonifikaty są naliczane od ceny lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Ta w wysokości 50% jest udzielona, gdy nabywca płaci cenę nabycia do dnia zawarcia umowy. Z kolei bonifikata 40% przysługuje, gdy zdecydujemy się płacić daną kwotę w ratach. Inaczej wygląda sytuacja przy mieszkaniach nabytych przez gminę z jej środków po dniu 31.12.2007 roku. Tutaj bonifikaty ustalono odpowiednio na poziomie 30% i 20%, a ich wysokości są uzależnione od formy płatności, którą wybierze nabywca.
 
Prawo do bonifikaty przysługuje tylko najemcy lokalu, który wniosek o sprzedaż mieszkania złoży w terminie do 30 czerwca 2020 roku i zawrze umowę notarialną w okresie 12 miesięcy od sporządzenia opinii o wartości nieruchomości. Po upływie tego terminu prawo do bonifikaty nie przysługuje! Ponadto należy spełnić inne warunki, takie jak: brak zaległości z tytułu czynszu na dzień sprzedaży oraz zrzeczenie się nabywcy z przysługującej mu wierzytelności z tytułu kaucji mieszkaniowej.
 
Mieszkanie może być sprzedane za cenę płatną jednorazowo lub kwota ta może być rozłożona na raty, przy czym okres spłaty rat nie może być dłuższy niż 10 lat. Ponadto pierwsza rata nie może być niższa niż 10% wartości lokalu.
 
Więcej informacji w Urzędzie Miejskim w Gubinie, pokój 104 lub pod numerem telefonu: 68 455 81 41.

Zapraszamy na bezpłatny dyżur prawnika!

Informujemy, że w najbliższy piątek (7 lutego) między 8:00 a 12:00 w Polsko-Niemieckim Punkcie Kontaktowym przy ul. Chrobrego 6 odbędzie się bezpłatny dyżur dwujęzycznego prawnika.
 
Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z doradztwa w zakresie prawa polskiego i niemieckiego. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z informacji prawnych dot. zakładania oraz rozwijania działalności gospodarczej na terenie Euromiasta Gubin-Guben.
 
Działanie realizowane w ramach projektu p.n. „Dwa ratusze-jedno Euromiasto” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020.
 

Drugi spis próbny

W Gubinie, jako jednym z 16 miast w Polsce i jedynym w województwie lubuskim, zostanie przeprowadzony Drugi Spis Próbny, który jest przygotowaniem do przyszłorocznego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. O czym należy wiedzieć?
 
W jaki sposób zostanie przeprowadzony drugi spis próbny?
W trosce o wygodę i bezpieczeństwo danych Główny Urząd Statystyczny przygotował aplikację internetową, która służy do zbierania danych w ramach spisu próbnego. Aplikacja będzie dostępna stronie GUS od 1 kwietnia 2020 r. Logowanie do aplikacji będzie intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera oraz telefonu komórkowego, mającego połączenie z Internetem. Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie w stanie spisać się samodzielnie, pomogą mu w tym nasi rachmistrzowie – bezpośrednio i telefonicznie.
 
Gdzie można się spisać?
Dla wszystkich, którzy nie mają w domu dostępu do Internetu, w poszczególnych gminach zostaną przygotowane specjalne stanowiska, w których będzie można się spisać. Będą się one znajdowały w budynkach użyteczności publicznej: szkołach, urzędach gminy lub bibliotekach.
 
Dlaczego warto wziąć udział w spisie próbnym?
Zaangażowanie gmin i ich mieszkańców oraz udział w spisie próbnym są niezwykle cenne. Mieszkańcy wytypowanych do spisu próbnego gmin biorą udział w „próbie generalnej” przed zaplanowanym na rok 2021 Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Poprzez udział w spisie próbnym pomagają m.in. sprawdzić założenia metodologiczne, funkcjonalność elektronicznego formularza spisowego czy efektywność działań popularyzacyjnych. Warto przy tym wspomnieć, że poprzez udział w spisie mieszkańcy gmin zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu. Dzieje się tak, bo zbierane w spisie dokładne i wiarygodne dane dotyczące lokalnej społeczności wykorzystywane są później do prowadzenia skutecznych polityk rozwoju ważnych dla wspólnoty, a obejmujących tak istotne obszary naszego życia, jak edukacja, praca czy opieka zdrowotna.
 
Poprzez uczestnictwo w spisie każdy z nas staje się kluczowym uczestnikiem działań, które prowadzą do budowania lepszej przyszłości. Dlatego też Narodowy Spis Powszechny realizowany jest pod hasłem „Liczy się każdy”. Zachęcamy również do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie, licząc, że przyczyni się on do wzmacniania lokalnych więzi społecznych.
 
Czy moje dane będą bezpieczne?
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie zebrane przez respondentów dane są objęte tajemnicą statystyczną. Zapewniamy, że będą należycie i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione.
 
Po czym poznam uczciwego rachmistrza?
Każdy rachmistrz spisowy ma identyfikator ze zdjęciem i pieczęcią właściwego urzędu statystycznego. Jest też wyposażony w elektroniczne urządzenie, pozwalające na zbieranie danych poprzez aplikację internetową.
 
Gdzie mogę się zapoznać z treścią ustawy o spisie?
Treść ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. jest dostępna na stronie: https://spis.gov.pl/Pliki/ustawa%20o%20NSP.pdf
 
Gdzie mogę kierować dodatkowe pytania?
Masz pytanie dotyczące spisu? Specjalnie dla Ciebie uruchomiono dedykowaną infolinię: 22 279 99 99 wew. 8.
1 2 3 4 5 6 ... 14