Logo: BIP

Aktualności

Oferta na realizację zadania publicznego

  • 04-07-2019
  • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
  • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Wyspa Brownsea - powrót do korzeni".
Oferta, złożona  w dniu  27 czerwca  2019r. przez Choragiew Ziemi Lubskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Zielona Góra ZHP w Gubinie  jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 201r. poz.688), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadanai publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją