Logo: BIP

Aktualności

Szacowanie strat spowodowanych przez suszę

Informujemy, że na  stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona aplikacja publiczna poprzez którą rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Aplikacja wygeneruje także protokół z oszacowania strat.
 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
 
Kto może otrzymać pomoc?
 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
 
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 
 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
 
Gdzie szukać pomocy?
 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

COVID-19

 • 03-07-2020
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj

Wybory w reżimie sanitarnym

W niedzielę, 28 czerwca 2020 r. odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21:00. Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa, podczas głosowania.
 

Przetargi w Gminie Gubin o statusie miejskim

3 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim odbędą się dwa przetargi: I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu garażowego na okres 5 lat dz. nr 231/2, położonego przy ulicy Lenino, obręb 3.
 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

8 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Gubinie odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. 
 
 

XIX sesja Rady Miejskiej

25 czerwca (czwartek) o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego (ul. Piastowska 24) odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2019:
 
      -   Debata nad raportem o stanie gminy
 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta,
 2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gubin o statusie miejskim oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2019,
 3. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gubina za rok 2019,
 4. Wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego, 
 5. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIV.112.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok, 
 6. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XIV.113.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2032, 
 7. Zmiany uchwały nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, obejmującego tereny położone w rejonie ul. Przemysłowej, 
 8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, terenu położonego w obrębie ulic: Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łużyckich, 
 9. Przystąpienia do uchylenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „ Żwirki i Wigury”, 
 
VI. Przyjęcie protokołu  z XVIII sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
VII. Sprawy różne.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i Urząd Statystyczny w Zielonej Górze po raz drugi realizują badanie dotyczące oceny funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w powiatach województwa lubuskiego.
 
Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu i wypełnienie poniższej ankiety, gdyż każda opinia jest bardzo cenna.
 
Jednocześnie zapewniamy o pełnej poufności i anonimowości uzyskanych danych. Ich opracowanie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych uniemożliwia identyfikowanie osób biorących udział w badaniu. Bardzo dziękujemy za kompletne wypełnienie ankiety!
 
 

Nabór rachmistrzów do Spisu Rolnego 2020

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. będzie trwać nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą pracować podczas tegorocznego Spisu Rolnego.
 
Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
 1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1728).
 2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
 • pełnoletnich;
 • zamieszkałych na terenie danej gminy;
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 
4. Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
5. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.
 
6. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
 
7. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów terenowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał  dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020 i złożył stosowne oświadczenie.
 
8. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji kandydata na rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu  oraz do uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały
i przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje oraz prezentacje i materiały popularyzacyjne.
 
9. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych odbędą się w okresie sierpień-wrzesień br. Informacje o dokładnej dacie, miejscu i trybie szkolenia kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają z gminy w późniejszym terminie.
 
10. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 
11. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza” (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).
 
12. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w aplikacji m-learning  - W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem wielu adresatów równocześnie.
 
13. Dane o których mowa w pkt 12 dotyczą zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
 
14. Rachmistrz terenowy zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
 
15. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 
16. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
 1. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 2. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
17. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 
18. Dane kandydatów na rachmistrzów terenowych, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

Oferta - zadanie publiczne

 • 10-06-2020
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Bezpieczne wakacje".
Oferta, złożona  w dniu 4 czerwca 2020r. przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
Treść oferty.
1 2 3 4 5 6 ... 20