Aktualności

Bus informacyjny "RODZINA 500 +"

W związku z akcją informacyjną programu "Rodzina 500+" w Gubinie, na parkingu przy Poczcie Polskiej (ul. Krasińskiego), odbędzie się spotkanie z pracownikami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Przedstawiciele LUW podróżują specjalnym busem i odpowiadają na pytania mieszkańców dotyczące zasad programu. 
 
Spotkanie w Gubinie odbędzie się w najbliższy poniedziałek - 22 lipca 2019 r. - od godziny 9:00. Zapraszamy!

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku

Przypominamy, że w 2019 r. powiat krośnieński kontynuuje  działalność w zakresie świadczenia pomocy prawnej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Gubinie (ul. Obrońców Pokoju 20) oraz w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (ul. Piastów 10B).
 
Punkty są czynne w:
 • Poniedziałki i Czwartki od godz. 13:00 do 17:00
 • Wtorki, Środy i Piątki od godz. 11:00 do 15:00.
UWAGA! W związku z okresem urlopowym dyżur prawnika w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gubinie (ul. Obrońców Pokoju 20, Filia Powiatowego Urzędu Pracy) w terminie od 22 lipca do 09 sierpnia br. będzie się odbywał od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 15:00.
 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 4 ust. 2) przywołanej ustawy.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
 4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 5. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 
Na dyżury we wtorki i czwartki można zapisać się telefonicznie pod nr 785 552 658. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 12:00. Zapraszamy!
 

Bezpłatny dyżur prawnika!

Informujemy, że 19 lipca 2019 r. w godzinach 8.00-13.00 w Polsko-Niemieckim Punkcie Kontaktowym przy ul. Chrobrego 6 w Gubinie odbędzie się bezpłatny dyżur dwujęzycznego prawnika.
 
Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z doradztwa w zakresie prawa polskiego i niemieckiego. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z informacji prawnych dot. zakładania oraz rozwijania działalności gospodarczej na terenie Euromiasta Gubin-Guben.
 
Działanie realizowane w ramach projektu p.n. „Dwa ratusze-jedno Euromiasto” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020.
 

Wybory do Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej

Komisja Okręgowa nr 12 w Mieście Gubin obwieszcza, że w związku z brakiem zgłoszeń kandydatów do Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej w okręgu wyborczym nr 12 wybory zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r. w Mieście Gubin nie odbędą się. 

Oświadczenie ws. uprawnień do niższych cen prądu

Do 27 lipca, do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego, należy złożyć oświadczenie ws. uprawnień do niższych cen prądu!
 
Znowelizowana ustawa w sprawie cen prądu wprowadziła nowy obowiązek – podmioty uprawnione do zamrożonych cen energii elektrycznej muszą złożyć w tej sprawie oświadczenie. Uprawnieni do zniżek są odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorstwami, szpitalami, jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe. Oświadczenie (wzór w załączniku do posta) składa się do przedsiębiorstwa energetycznego, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej.
 
Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, ustawa umożliwia ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.
 
 1. OŚWIADCZENIE

Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy

Informujemy, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy w uprawach rolnych, mogą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
 
Wnioski można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 104 (parter) lub pobrać poniżej z pliku do pobrania.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 104 lub pod numerem telefonu 68 455 8141.
 

Wybory do Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej

Komisja Okręgowa nr 12 w gmnie Gubin informuje, że do dnia 5 lipca 2019 r. nie wpłynęła wymagan liczba zgłoszeń na kandydata do Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej w okręgu wyborczym nr 12. 
 
W związku z powyższym przedłuża się termin zgłaszania kandydatów do dnia 11 lipca 2019 r. do godziny 24:00. (W dniu 11 lipca 2019 r. w godzinach od 15:00 do 24:00 kontakt telefoniczny: 501 173 895).
 
Kandydat ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej powinien wypełnić i złożyć następujące dokumenty do Okręgowej Komisji Wyborczej w gminie:
 • zgłoszenie kandytata,
 • oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,
 • listę członków popierających w ilości, co najmniej, 50 podpisów,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne.
Głosowanie odbędzie się w dniu 28 lipca 2019 r. w godzinach 8:00-18:00 w Urzędzie Miejskim w Gubinie, ul. Piastowska 24.

Dyżur poselski

09 lipca 2019 r. (wtorek) w Gubinie, w godzinach od 11:00 do 13:00, odbędzie się dyżur poselski Posła na Sejm RP prof. Jacka Kurzępy.
 
MIEJSCE DYŻURU: Urząd Miejski w Gubinie, ul. Piastowska 24, pokój numer 204 (I piętro). G
 
Dla usprawnienia pracy i Państwa komfortu, prosimy o zapisy na konkretną godzinę. Zapisy prowadzi Dyrektor Biura Poselskiego Pani Małgorzata Rochmińska godz. od 8.00 – 16.00 pod nr tel. 731 339 133. Pisemne zgłoszenie można również przesłać e-mailem na adres: biuro.poseljacekkurzepa@wp.pl

Oferta na realizację zadania publicznego

 • 04-07-2019
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Wyspa Brownsea - powrót do korzeni".
Oferta, złożona  w dniu  27 czerwca  2019r. przez Choragiew Ziemi Lubskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Zielona Góra ZHP w Gubinie  jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 201r. poz.688), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadanai publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 

Polsko-niemieckie mistrzostwa szkół podstawowych

22 maja 2019 r. w gubeńskim kompleksie sportowym „Sportzentrum Obersprucke” odbyły się „Polsko-niemieckie mistrzostwa szkół podstawowych 2019”. W programie był sprint, skok w dal, rzut piłeczką, bieg na 800 m oraz sztafeta 4 x 50 m. Ponieważ jednak pogoda nie dopisała, z powodu deszczu zawody musiały zostać przeniesione do hali sportowej. Stowarzyszenie SV Chemie Guben 1990 przygotowało szybko odpowiednie dyscypliny aby umożliwić uczniom sportową rywalizację w hali. W zawodach wzięli udział uczniowie z roczników 2007-2010 z następujących polskich i niemieckich szkół: SP nr 1 z Gubina, SP nr 2 z Gubina, SP nr 3 z Gubina, „Grüne Grundschule“ z Grano, SP „Friedensschule“ z Guben i SP im. Corony-Schröter z Guben.
 
Tak więc sprint przerodził się w bieg z przeszkodami a np. rzut piłeczką w rzut piłką lekarską. Młodzi sportowcy dostali jeszcze szansę żeby zapoznać się przed zawodami z nowymi dyscyplinami. Atmosferę podgrzewało to, że zawodnicy indywidualni oraz sztafety z danego rocznika (po 2 chłopców i 2 dziewczynki) byli dopingowani przez kolegów z tej samej szkoły. Najlepsi zawodnicy z każdego rocznika i z każdej dyscypliny (miejsca 1-3) zostali wyróżnieni medalami i dyplomami. Na pamiątkę każdy z uczestników otrzymał także torbę sportową. Nowością w tym roku był puchar szkolny, który otrzymać miała szkoła z najlepszym wynikiem pod względem ilości medali. W tym roku puchar szkolny zdobyła SP „Friedensschule” z Guben – w przyszłym roku będzie ona miała okazję spróbować go obronić.
 
 
Na zdjęciu: zwycięzcy pucharu szkolnego – SP „Friedenschule” z Guben
 
Zawody zostały zorganizowane przez Urzędy Miejskie w Guben i Gubinie przy współpracy ze stowarzyszeniem SV Chemie Guben 1990 e. V. oraz gubińskimi szkołami podstawowymi. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za współpracę. Chcielibyśmy również podziękować Euroregionowi Spree-Neiße-Bober za dofinansowanie projektu z Funduszu Małych Projektów.
 
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 8